Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE SBORU

STARÁ HASIČSKÁ KRONIKA      

         1. ČÁST   …..1941                              2. ČÁST  1942…1975                                                    

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v  Blízkově (dále jen Sbor) byl založen 24. března 1907 na ustavující schůzi za účasti těchto 22 zakládajících členů: Eduard Sedlák, Václav Novotný, Pavel Koumar, František Vávra, Václav Racek, Jan Sýkora, František Kittler, Josef Buk, František Puža, Jan Šindelka, Josef Zmeškal, Václav Vlníček, Jan Kujal, Alois Bradáč, Josef Sedlák ml., Josef Sedlák st., František Halásek, František Chlubna ml., Josef Pospíchal, Václav Smejkal, František Chlubna st. a Jan Sedlák. Starosta obce v době založení Sboru byl Josef Vaněk.

První zvolený výbor Sboru:

starosta SDH:                Eduard Sedlák

náčelník:                        Václav Novotný

1. podnáčelník a zbrojíř:  Pavel Koumar

2. podnáčelník:               František Vávra

jednatel:                         Václav Racek

pokladník:                      Jan Sýkora

četaři:                            František Kittler a J. Buk

člen výboru:                    František Puža

Starostové, předsedové a velitelé SDH od doby založení sboru do roku 2010

Starosta

od

do

Velitel

od

do

Sedlák Eduard

1907

1910

Novotný Václav

1907

1953

Vaněk František

1911

1953

Kujal František

1954

1959

 

 

 

Sýkora František

1960

1963

 

 

 

Indra Miloslav

1964

1965

Předseda

 

 

Novotný Josef

1965

1972

Pokorný Karel

1954

1959

Krčál František

1973

1989

Holán Silvestr

1960

1963

Puža Fr. č. 3

1990

1993

Sýkora Fr.č. 15

1964

1989

Frejlich Emil

1994

1997

 

 

 

Sýkora Mil. č. 15

1998

2010

Starosta

 

 

 

 

 

Pokorný František

1990

1993

 

 

 

Blažek Stanislav

1994

2010

 

 

 

Počátečním vybavením Sboru byla přenosná stříkačka R. A. Smékal Čechy - převzata od obce a ruční čtyřkolová stříkačka tažená koňmi, za koupená za 1800 Kč od firmy Josef Vystrčil, Telč v r. 1907. Tato stříkačka je udržovaná a stále funkční. Členové sboru s ní při různých oslavách předvádí požární útok.

ObrazekK hasičské zbrojnici postavené v r. 1909 byla v r. 1925 přistavěna dřevěná věž na sušení hadic. Celková oprava zbrojnice provedena v r. 1939. V témže roce byl zvolen bratr František Kittler za člena okresní hasičské jednotky. V r. 1944 zakoupena za peníze Sboru a přispěním občanů od firmy Vystrčil, Telč motorová stříkačka DS 16 o výkonu čerpadla 1600 1/min., (motor 36 HP) - za 45 329,- K. Na tuto částku bylo vybráno 29 329 K od všech majitelů pozemků dle výměry. 26. srpna 1945 byla motorová stříkačka slavnostně vysvěcena za hojné účasti občanů z širokého okolí. Ještě téhož roku Sbor zasahoval se stříkačkou při požáru v obci Pustina. Při úpravě návsi a stavbě nové kaple byla hasičská zbrojnice v r. 1971 zbourána. Technika přemístěna do bývalé mléčnice za č. p. 26. Z nevyhovujících prostor se zbrojnice přestěhovala v roce 1985 do bývalé kovárny JZD v č. p. 1.

V r. 1984 při zásahu v obci došlo k poruše motoru stříkačky DS 16, proto byla z okrsku Měřín převzata PPS 12, r. výroby 1966. V lednu 1996 obecní úřad zakoupil pro SDH Blízkov z vojenského skladu nepoužitou PS 12 za 51 000,-Kč. Sbor také vlastní stříkačku PS 8.

Sbor provádí každoročně preventivní kontroly komínů v rodinných domech a provozovnách, školení a výcvik členů a získává do svých řad mládež. Zúčastňují se pravidelně cvičení a soutěží v rámci okrsku i mimo něj. Nezapomínají ani na zábavu a kulturní činnost.

Pořádají také taneční zábavy a plesy. Dne 7. ledna 1940 pořádal Sbor ples v hostinci u Jašů, který byl povolen zemským radou v Jihlavě.

 

ObrazekPod záštitou Sboru se 22. července 1951 uskutečnil závod ve skoku na lyžích na umělém povrchu (žitná sláma a borový chmour), 2 000 přihlížejících diváků. Probíhá jednání o zápis tohoto závodu do Guinessovy knihy rekordů.

 

 

 

 

 

V obci vzniklo od založení Sboru 9 větších požárů. Mezi největší patřil požár velkokapacitního seníku 27. 8. 1990, u kterého zasahovalo 15 sborů včetně HZS z Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. Škoda činila 1,5 mil. Kč. Sbor zasahoval i v sousedních obcích: Pustina - obytný dům, Dědkov - stoh slámy, Netín - STS a Stránecká Zhoř - stodola. Před založením Sboru v r. 1879 vyhořelo 34 domů.

Obrazek13. července 1987 a 13. července 1997 proběhly oslavy 80 a 90 výročí založení Sboru, při kterých byly vyznamenáni medailí „Za zásluhy“ bratři Krčál Fr., Žák Josef a čestným uznáním OSH ČMS „Za příkladnou práci“ bratři Sedlák Josef, Frejlich Emil a Krčál Libor. Sboru byla udělena OSH medaile „Za příkladnou práci“.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen pod heslem „Bohu ke cti - bližnímu ku pomoci“. Bylo to jakési ústřední heslo celého tehdejšího hasičstva. Jako jediná organizace v Blízkově přečkal všechny politické režimy, státní a ekonomické zvraty, díky jeho všeobecně prospěšnému poslání. Nicméně měl také svoje vývojové a dobové problémy ovlivňované především vnějšími poměry. Snad nejsložitější období pro hasiče i celou obec byla léta válečná (1939 - 1945). Již na počátku války byly zavedeny přísné protipožární prohlídky v domech a provozovnách a poté také protipožární hlídky v obci. Ty měly hlásit nejen všechny požáry, ale také všechny podezřelé věci včetně pohybu neznámých a podezřelých osob, přeletů letadel apod. Současně měly dohlížet, zda je dodržováno nařízení o zatemnění všech světelných zdrojů. Přes všechny tyto válečné zákazy a příkazy a jiné utrpení našel se čas a nálada k pořádání povolených i nepovolených zábav, ze kterých vždy nějaká koruna zbyla do pokladny Sboru. Pořádání plesů a zábav bylo po všechny léta, sice malým, ale stálým zdrojem příjmů hasičského sboru.

 

V padesátých letech dostal Sbor nejen nový název, ale též částečně rozšířené úkoly. Pod novým názvem Československý svaz požární ochrany - místní jednota, stává se novou stálou náplní práce hasičů - požárníků, předcházení požárům formou školení a prohlídek. Současně se začal používat nový název požárníci, místo hasiči.

V roce 1990 se požárníci vrátili ke svému původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů.

Členská základna kolísala přibližně od 20 do 50 členů.

     V roce 1993 se musela hasičská zbrojnice vystěhovat z č. 1 (usedlost byla vrácena původním majitelům) do betonové garáže pod mlékárnou a historická stříkačka do  přístřešku č. 39 (správní budova).   Druhá místnost byla hasičům pronajata v bývalé škole, kde pokračovali v pravidelním čepování piva o víkendech, jako náhradu za chybějící pohostinství. Koncem roku 2003, byla hasičská zbrojnice, přestěhována do nových prostor v postaveném Obecním domě č. 79.

     Rok 1997 byl pro blízkovské hasiče významný především tím, že se mohli pochlubit svoji úspěšnou, 90-ti letou činností. Za pěkného slunečného počasí a hojné účasti diváků předvedli na hříští praktické použití hasičské techniky. Hlavním bodem byly požární sporty, cvičení a soutěže. První cena zůstala v Blízkově. Slavnost byla zakončena veselkou. Slavnosti se zúčastnily mnohé sbory z okolí i čelní funkcionáři hasičstva.

      Rok 2007 přinesl další kulatější výročí.  Sbor dobrovolných hasičů v Blízkově, oslavil 100 let svého trvání. Oslavy začaly již 13. července slavnostní valnou hromadou, které se zúčastnili všichni členové sboru i s manželkami. ObrazekV sobotu 14. července se konala slavnostní mše svatá za hasiče. Při této příležitosti posvětil Mons. František Hrůza nový prapor, který si blízkovští hasiči nechali zhotovit na své náklady za 25 000 Kč. Po mši sv. a společném focení hasiči a jejich hosté usedli k slavnostní večeři.

  Vyvrcholení oslav proběhlo v neděli15.července. Slavnostní průvod prošel obcí na hřiště, kde proběhly hlavní oslavy. Vzpomenuto bylo zakládajících členů Eduarda Sedláka, zakladatel a první starosta, Josefa Pipu, Aloise Bradáče, Aloise Sládka, Jana Mejzlíka, Bohumila Novotného Josefa Chlubnu, Františka Kittlera, Františka Sedláka, a Františka Haláska. Předvedena byla též nová i stará technika, která se doposud zachovala. Po projevu starosty hasičů Stanislava Blažka následoval  projev starosty obce Stanislava Bradáče a zdravice hostů. Byla zdůrazněna důležitost a mnohostranná činnost zdejšího sboru.  Při příležitosti oslav se udělovaly medajle. Vyznamenaní byli tito hasiči.

Za příkladnou práci

Puža František, Sedlák Josef a Štoček František

Za zásluhy

Krčál František, Sedlák František, Pokorný František,

Sýkora František st., Puža Václav a Štoček Miroslav

   V současné době má SDH v Blízkově  63 členů včetně dětí, z nichž je 7 žen a dívek. Patří stále k aktivní organizaci, která se významně podílí na udržování tradic a kulturního života v obci. Na úseku práce s mládeží se jim podařilo dosáhnout značného úspěchu. Jejich účast v soutěžích REGIONAL CUPU a konání této soutěže v Blízkově 5. 6. 2009 dokazují výsledky práce s mládeží.  Na svou kulturní činnost si vydělávají pořádáním tanečních zábav a brigádní prací u obce.

 

                                                                                              převzato z publikace o obci